آیین نامه تخفیف

شرایط و ضوابط تخفیف به شرح زیر است :

۱- در صورت ثبت نام در دوره تربیت متخصص هر دپارتمان تخفیف ۲۰% تعلق خواهد گرفت

۲- در صورت ثبت نام در یک دوره از هر دپارتمان تخفیف ۵% تعلق خواهد گرفت

۳- در صورت پرداخت اقساطی به ازای هر درس ۵% تخفیف تعلق می گیرد و یک سوم هزینه دوره روز ثبت نام و الباقی به صورت چک در طول دوره تسویه می گردد