اینستاگرام های مجتمع فنی فلات قاره

عنوانتوضیحاتلینک

اینستاگرام مجتمع فنی فلات قاره

اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار مربوط به مجتمع فنی فلات قارهinstagram

اینستاگرام استاد آشوری

مدیر دپارتمان پایپینگ (piping) مجتمع فنی فلات قارهinstagram