بیمه یادگیری

کلیه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مجتمع فنی فلات قاره، می توانند به مدت یک سال دوره ای که در آن شرکت نموده اند را به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه مجدد شرکت نمایند.

البته به شرط برگزاری دوره در طول یک سال، به این علت که بعضی از دوره ها به دلیل خاص بودن آن ها ممکن است در سال فقط یک بار برگزار شوند.

بیمه یادگیری