تقویم آموزشی دوره های تربیت کارشناس و دوره های کوتاه مدت ترمیک

کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
101تربیت متخصصتربیت متخصص پایپینگ(Piping-Pdms-Caesar)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه ها 21-13
و جمعه ها 14-8
155 ساعت2200000 تومان%201399/05/09
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
102ترمیکپایپینگ (اصول طراحی-معرفی اقلام piping-اصول اجرا و ساپورت )
[سیلابس دوره]
جمعه 14-880 ساعت800000 تومان%51399/05/10
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
103ترمیک (مقدماتی)نرم افزار PDMS
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 21-1740 ساعت700000 تومان%51399/05/09
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
104ترمیک (مقدماتی)Caesar مقدماتی و آشنایی با اصول ساپورت گذاری
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-1335 ساعت700000 تومان%51399/05/09
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
105ترمیک (پیشرفته)Caesar پیشرفته
[سیلابس دوره]
یکشنبه 21-17:3030 ساعت600000 تومان%51399/05/05
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
106ترمیک (پیشرفته)PDMS پیشرفته (تمامی ماژول ها)
[سیلابس دوره]
جمعه 19-1540 ساعت750000 تومان%51399/05/10
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
107ترمیکاصول تهیه مدرک PMS
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 13-824 ساعت650000 تومان%51399/05/09
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
109ترمیک (پیشرفته)اصول طراحی خطوط لوله انتقال Pipe Line
[سیلابس دوره]
جمعه 21-1524 ساعت650000 تومان%51399/05/10
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
201تربیت متخصصتربیت متخصص فرآیند (Process – ASPEN HYSYS – Data Sheet – PFD – P&ID – ASPEN Bjac , HTRI)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-13
و جمعه 17-8
124 ساعت2440000 تومان%201399/05/23
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
202ترمیک (مقدماتی و پیشرفته)HYSYS
[سیلابس دوره]
جمعه 12-836 ساعت600000 تومان%51399/05/24
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
203ترمیکشبیه سازی فرآیند با ASPEN Plus
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت600000 تومان%51399/05/16
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
204ترمیکاصول طراحی و تهیه Data Sheet تجهیزات فرآیندی
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1332 ساعت600000 تومان%51399/05/24
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
205ترمیکPFD – P&ID
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1724 ساعت590000 تومان%51399/05/23
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
303ترمیکطراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت650000 تومان%51399/05/23
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
207ترمیکطراحی و سایزینگ شیر های ایمنی و اطمینان و آنالیز شبکه فلر با نرم افزار .Flare Net
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت800000 تومان%01399/05/16
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
208ترمیکدوره آموزش نرم افزار Pipenet
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1320 ساعت700000 تومان%51399/05/16
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
301تربیت متخصصتربیت متخصص تجهیزات ثابت (Tank – ASPEN Bjac , HTRI – PV Elite)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-13
و جمعه 13-8
88 ساعت1900000 تومان%201399/04/19
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
302ترمیکطراحی مخازن تحت فشار با PVELite
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1732 ساعت650000 تومان%51399/04/19
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
303ترمیکطراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت650000 تومان%51399/05/23
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
304ترمیکطراحی مخازن ذخیره با TANK
[سیلابس دوره]
جمعه 13-824 ساعت600000 تومان%51399/05/10
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
305ترمیکآموزش استاندارد ASME Sec VIII Division2
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1724 ساعت650000 تومان%51399/05/09
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
401تربیت متخصصتربیت متخصص تجهیزات دوار (پمپ-کمپرسور-توربین گاز و بخار)
[سیلابس دوره]
جمعه 21-1380 ساعت1500000 تومان%201399/05/10
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
402ترمیکپمپ و کمپرسور
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1340 ساعت750000 تومان%51399/05/10
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
403ترمیکتوربین گاز و بخار
[سیلابس دوره]
جمعه 21-1740 ساعت750000 تومان%51399/05/10
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
501تربیت متخصصتربیت متخصص تاسیسات(HVAC-Carrier-Revit-اتوکد-نقشه خوانی)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-17
و جمعه 17-8
137 ساعت1950000 تومان%201399/04/19
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
502ترمیکطراحی سیستم های HVAC و نقشه خوانی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1760 ساعت650000 تومان%51399/04/19
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
503ترمیکنقشه کشی و نقشه خوانی HVAC
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1716 ساعت450000 تومان%51399/04/19
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
504ترمیکCarrier
[سیلابس دوره]
جمعه 12-830 ساعت500000 تومان%51399/05/03
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
507فشردهAutoCad – فشرده
[سیلابس دوره]
سه شنبه ها 21-1416 ساعت150000 تومان%01399/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
505ترمیکRevit Mep
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1340 ساعت650000 تومان%51399/05/03
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
506ترمیکطراحی سونا، استخر و جکوزی
[سیلابس دوره]
شنبه 21-1716 ساعت650000 تومان%51399/05/11
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
601تربیت متخصصIndustrial Engineer
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-8
و جمعه 17-8
56 ساعت1150000 تومان%201399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
602ترمیکمدیریت پروژه با MSP
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 12-824 ساعت550000 تومان%51399/05/16
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
603ترمیکمدیریت پروژه با Primavera P6
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-1332 ساعت600000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
604ترمیکمدیریت و اجرای پروژه های EPC
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1724 ساعت650000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
605ترمیکمدیریت ریسک با نرم افزار pertmaster
[سیلابس دوره]
جمعه 13-830 ساعت700000 تومان%51399/04/27
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
606ترمیکمدیریت پروژه بر اساس استاندارد بین المللی PMBOK
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1324 ساعت650000 تومان%51399/04/27
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
701تربیت متخصصتربیت متخصص مدلسازی با CATIA
[سیلابس دوره]
جمعه 17-880 ساعت1300000 تومان%201399/04/27
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
702ترمیک (مقدماتی)مدلسازی با Catia – مقدماتی
[سیلابس دوره]
جمعه 12-840 ساعت650000 تومان%51399/04/27
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
703ترمیک (پیشرفته)مدلسازی با Catia – پیشرفته
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1340 ساعت650000 تومان%51399/04/27
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
704ترمیکمدلسازی با نرم افزار Solidworks
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-1330 ساعت550000 تومان%101399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
705ترمیکتحلیل سیالاتی Fluent, Gambit
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 12-824 ساعت550000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
706ترمیکمدلسازی با نرم افزار Abaqus
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-1330 ساعت550000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
801تربیت متخصصتربیت متخصص ابزار دقیق-Instrument Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 14-8
و جمعه 14-8
110 ساعت2070000 تومان%201399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
802ترمیکآشنایی با تئوری طراحی ابزار دقیق
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-928 ساعت650000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
803ترمیکPLC S7 – 300&400 – مقدماتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-920 ساعت650000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
804ترمیکتهیه و تولید مدارک مهندسی در پروژه
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1328 ساعت640000 تومان%51399/04/27
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
805ترمیکPLC S7 – 300&400 – پیشرفته
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1326 ساعت650000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
807ترمیکطراحی ابزار دقیق با INTOOLS
[سیلابس دوره]
دوشنبه 13-924 ساعت700000 تومان%51399/04/30
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
901تربیت متخصصElectrical Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-13
و جمعه 12-8
72 ساعت1900000 تومان%201399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
902ترمیکطراحی تابلوهای MV – LV
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1724 ساعت550000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
903ترمیکتئوری طراحی برق واحدهای صنعتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17 - 1324 ساعت600000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
904ترمیکتجزیه و تحلیل سیستم های توزیع با ETAP
[سیلابس دوره]
جمعه 12-824 ساعت600000 تومان%51399/04/27
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
905ترمیکرله حفاظتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه21-1724 ساعت550000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
906ترمیکپردازنده سیگنال های دیجیتالی DSP
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-840 ساعت750000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
907ترمیکنقشه کشی با Eplan
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-824 ساعت650000 تومان%51399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
507فشردهAutoCad – فشرده
[سیلابس دوره]
سه شنبه ها 21-1416 ساعت150000 تومان%01399/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1002عمومینرم افزار Matlab
[سیلابس دوره]
چهارشنبه 21-1716 ساعت400000 تومان%01399/05/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1003عمومیمهارت های هفتگانه ICDL
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1316 ساعت400000 تومان%01399/04/26
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
1201رایگانرزومه نویسی
[سیلابس دوره]
یکشنبه 20-182 ساعترایگان تومان%01398/05/27
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
1323عمومیآموزش کامل Adobe Illustrator
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1322عمومیآموزش کامل Adobe XD
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1321عمومیآموزش کامل فتوشاپ
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1320عمومیآموزش کامل متخصص اندروید (آموزش طراحی اپلیکیشن های متنوع به صورت حرفه ای)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1319عمومیآموزش مقدماتی اندروید
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1318عمومیآموزش کامل طراحی سایت چند زبانه وردپرسی
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1317عمومیآموزش کامل فارسی سازی قالب های وردپرسی
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1316عمومیآموزش کامل متخصص وردپرس (امکانات پیشرفته طراحی قالب وردپرس)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1315عمومیآموزش کامل پلاگین نویسی ووکامرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1314عمومیآموزش کامل پلاگین نویسی وردپرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1313عمومیآموزش صفر تا صد طراحی قالب اختصاصی شرکتی – فروشگاهی وردپرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1312عمومیآموزش کامل طراحی سایت شرکتی، فروشگاهی بدون یک خط کدنویسی با وردپرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1311عمومیآموزش کامل کار با وردپرس و ووکامرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1310عمومیآموزش پروژه محور AngularJS
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1309عمومیآموزش پروژه محور Laravel
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1308عمومیآموزش پروژه محور PHP MVC
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1307عمومیآموزش کامل سئو و بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1306عمومیآموزش کامل و پروژه محور بوت استرپ (Bootstrap)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1305عمومیآموزش کامل PHP (بصورت پروژه محور)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1304عمومیآموزش کامل طراحی سایت به صورت استاتیک(HTML-CSS-Javascript)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1303عمومیآموزش کامل Javascript & JQuery
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1302عمومیآموزش کامل CSS & CSS3
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1301عمومیآموزش کامل HTML & HTML5
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو