کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
101تربیت متخصصPiping Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه ها 21-13 و جمعه ها 14 -8155 ساعت1950000 تومان%201398/06/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
102ترمیکپایپینگ (اصول طراحی-شناخت متریال-اصول اجرا و ساپورت )
[سیلابس دوره]
جمعه ها 14-880 ساعت750000 تومان%51398/06/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
103ترمیک (مقدماتی)نرم افزار PDMS
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1340 ساعت600000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
104ترمیک (مقدماتی)Caesar مقدماتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1335 ساعت600000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
105ترمیک (پیشرفته)Caesar پیشرفته
[سیلابس دوره]
شنبه21-1730 ساعت600000 تومان%51398/06/09
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
106ترمیک (پیشرفته)PDMS پیشرفته (تمامی ماژول ها)
[سیلابس دوره]
جمعه 19-1540 ساعت650000 تومان%51398/06/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
107ترمیکانتخاب جنس و تهیه مدرک PMS
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 13-824 ساعت550000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
108ترمیکASME B31.3
[سیلابس دوره]
جمعه ها 21-1924 ساعت550000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
109ترمیک (پیشرفته)اصول طراحی خطوط لوله انتقال Pipe Line
[سیلابس دوره]
جمعه 21-1524 ساعت650000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
110فشردهCaesar مقدماتی- فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تا دوشنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 9 تا 11 شهریورماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
111فشردهپایپینگ (اصول طراحی-شناخت متریال-اصول اجرا و ساپورت ) – فشرده
[سیلابس دوره]
یکشنبه تا سه شنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 13 تا 15 مرداد ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
112فشردهنرم افزار PDMS – فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تادوشنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 30شهریور ماه تا 1 مهرماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
201تربیت متخصصProcess Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-13 جمعه 17-8124 ساعت1950000 تومان%201398/06/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
202ترمیک (مقدماتی و پیشرفته)HYSYS
[سیلابس دوره]
جمعه 12-836 ساعت490000 تومان%51398/06/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
203ترمیکASPEN Plus
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت500000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
204ترمیکData Sheet
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1332 ساعت490000 تومان%51398/06/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
205ترمیکPFD – P&ID
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1724 ساعت470000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
206ترمیکASPEN B-Jac
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت500000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
207ترمیکطراحی و سایزینگ شیر اطمینان و آنالیز شبکه فلر با Flarenet
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت800000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
208ترمیکدوره آموزش نرم افزار Pipenet
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1316 ساعت700000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
301تربیت متخصصFix Equipment Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-13 جمعه 13-888 ساعت1650000 تومان%201398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
302ترمیکطراحی مخازن تحت فشار با PVELite
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1732 ساعت600000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
303ترمیکطراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت500000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
304ترمیکطراحی مخازن ذخیره با TANK
[سیلابس دوره]
جمعه 13-824 ساعت550000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
401تربیت متخصصRotary Equipment Engineer
[سیلابس دوره]
جمعه 21-1380 ساعت1400000 تومان%201398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
402ترمیکپمپ و کمپرسور
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1340 ساعت700000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
403ترمیکتوربین گاز و بخار
[سیلابس دوره]
جمعه 21-1740 ساعت700000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
404فشردهپمپ و کمپرسور- فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تا سه شنبه 9-1732 ساعت800000 تومان%0از 23 تا 26 شهریور ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
501تربیت متخصصHVAC Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-17 جمعه 17-8135 ساعت1900000 تومان%201398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
502ترمیکطراحی سیستم های HVAC
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1760 ساعت650000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
503ترمیکنقشه کشی و نقشه خوانی HVAC
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1716 ساعت450000 تومان%51398/05/31
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
504ترمیکCarrier
[سیلابس دوره]
جمعه 9-1328 ساعت500000 تومان%51398/06/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
505ترمیکRevit Mep
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1340 ساعت650000 تومان%51398/06/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
506ترمیکطراحی سونا، استخر و جکوزی
[سیلابس دوره]
شنبه 21-1716 ساعت650000 تومان%51398/06/09
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
507فشردهAutoCad
[سیلابس دوره]
سه شنبه 21-1416 ساعت100000 تومان%01398/03/28
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
601تربیت متخصصIndustrial Engineer
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-8 و جمعه 17-856 ساعت1150000 تومان%201398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
602ترمیکمدیریت پروژه با MSP
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 12-824 ساعت550000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
603ترمیکمدیریت پروژه با Primavera P6
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-1332 ساعت600000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
604ترمیکمدیریت و اجرای پروژه های EPC
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1724 ساعت650000 تومان%51398/06/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
605ترمیکمدیریت ریسک با نرم افزار pertmaster
[سیلابس دوره]
جمعه 13-830 ساعت700000 تومان%51398/06/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
606ترمیکمدیریت پروژه بر اساس استاندارد بین المللی PMBOK
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1324 ساعت650000 تومان%51398/06/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
701تربیت متخصصتربیت متخصص مدلسازی با CATIA
[سیلابس دوره]
جمعه 17-880 ساعت1300000 تومان%201398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
702ترمیک (مقدماتی)مدلسازی با Catia – مقدماتی
[سیلابس دوره]
جمعه 12-840 ساعت650000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
703ترمیک (پیشرفته)مدلسازی با Catia – پیشرفته
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1340 ساعت650000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
704ترمیکمدلسازی با نرم افزار Solid Works
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-1330 ساعت550000 تومان%101398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
705ترمیکتحلیل سیالاتی Fluent, Gambit
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 12-824 ساعت550000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
706ترمیکمدلسازی با نرم افزار Abaquss
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-1330 ساعت550000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
801تربیت متخصصInstrument Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 14-8 جمعه 14-8110 ساعت2070000 تومان%201398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
802ترمیکتئوری ابزار دقیق
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-924 ساعت650000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
803ترمیکPLC S7 – 300&400 – مقدماتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-916 ساعت650000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
804ترمیکتهیه مدارک مهندسی
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1324 ساعت640000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
805ترمیکPLC S7 – 300&400 – پیشرفته
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1324 ساعت650000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
806فشردهطراحی و تعمیر و نگهداری پکیج هوای فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی جمعه 16-832 ساعت970000 تومان%0از 27 تا 29 شهریورماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
807ترمیکطراحی ابزار دقیق با INTOOLS
[سیلابس دوره]
دوشنبه 13-924 ساعت700000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
901تربیت متخصصElectrical Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-13 جمعه 12-872 ساعت1900000 تومان%201398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
902ترمیکطراحی تابلوهای MV – LV
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1724 ساعت550000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
903ترمیکتئوری طراحی برق واحدهای صنعتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17 - 1324 ساعت600000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
904ترمیکتجزیه و تحلیل سیستم های توزیع با ETAP
[سیلابس دوره]
جمعه 12-824 ساعت600000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
905ترمیکرله حفاظتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه21-1724 ساعت550000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
906ترمیکپردازنده سیگنال های دیجیتالی DSP
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-840 ساعت750000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
907ترمیکنقشه کشی با Eplan
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-824 ساعت650000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
1001عمومیAutocad 2D
[سیلابس دوره]
سه شنبه 21-1416 ساعت100000 تومان%01398/03/28
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1002عمومینرم افزار Matlab
[سیلابس دوره]
چهارشنبه 21-1716 ساعت400000 تومان%01398/06/06
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1003عمومیICDL–I
[سیلابس دوره]
سه شنبه21-1716 ساعت200000 تومان%01398/06/05
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1004عمومیICDL-II
[سیلابس دوره]
چهرشنبه 21-1720 ساعت250000 تومان%01398/06/06
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
1101مجازی - مکانیکآشنایی با دیگ بخار
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1010مجازی - مکانیکاصول نقشه خوانی و علائم استاندارد نقشه های فرایندی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1103مجازی - مکانیکآشنایی با راکتور
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1104مجازی - مکانیکآشنایی با شیرهای صنعتی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1105مجازی - مکانیکبرج های خنک کن
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1106مجازی - مکانیکاصول تقطیر و تفکیک
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1107مجازی - مکانیکمبدل های حرارتی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1108مجازی - مکانیکمخازن ذخیره
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1109مجازی - مکانیکاصول روغن کاری
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1110مجازی - مکانیکاصول راه اندازی مجتمع های پتروشیمی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1111مجازی - مکانیکروش های نگهداری و تعمیرات
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1112مجازی - مکانیکآشنایی با اجکتور
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1113مجازی - مکانیکآشنایی با دیگ بخار
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1114مجازی - مکانیکآشنایی با کوره ها
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1115مجازی - مکانیکابزار آلات و کارگاه های مکانیک
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1116مجازی - مکانیکمجوزهای کاری سرد و گرم
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1117مجازی - فرآیندHYSYS DYNAMICS
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1118مجازی - صنایعCOMFAR
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1119مجازی - برقمنابع ذخیره اضطراری
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1120مجازی - برقآشنایی با کابل های فشار قوی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1121مجازی - برقآشنایی مدارات فشار ضعیف
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1122مجازی - برقآشنایی با کلیدهای فشار ضعیف
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1123مجازی - برقآشنایی با کلیدهای فشار قوی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1124مجازی - برقنقشه خوانی الکتریکی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1125مجازی - برقسرکابل ها و مفاصل حرارتی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1126مجازی - برقعایق های الکتریکی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1127مجازی - برقآشنایی با ژنراتور
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1128مجازی - برقمنابع اضطراری
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1129مجازی - برقسیستم های زمین الکتریکی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1130مجازی - برقمدارهای فرمان
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1131مجازی - برقجعبه های اتصال
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1132مجازی - برقالکتروموتورهای القایی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 ساعت150000 تومان%01398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
1201رایگانرزومه نویسی
[سیلابس دوره]
یکشنبه 20-182 ساعترایگان%01398/05/27
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
1301عمومیآموزش کامل HTML & HTML5
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1302عمومیآموزش کامل CSS & CSS3
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1303عمومیآموزش کامل Javascript & JQuery
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1304عمومیآموزش کامل طراحی سایت به صورت استاتیک(HTML-CSS-Javascript)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1305عمومیآموزش کامل PHP (بصورت پروژه محور)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1306عمومیآموزش کامل و پروژه محور بوت استرپ (Bootstrap)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1307عمومیآموزش کامل سئو و بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1308عمومیآموزش پروژه محور PHP MVC
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1309عمومیآموزش پروژه محور Laravel
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1310عمومیآموزش پروژه محور AngularJS
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1311عمومیآموزش کامل کار با وردپرس و ووکامرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1312عمومیآموزش کامل طراحی سایت شرکتی، فروشگاهی بدون یک خط کدنویسی با وردپرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1313عمومیآموزش صفر تا صد طراحی قالب اختصاصی شرکتی – فروشگاهی وردپرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1314عمومیآموزش کامل پلاگین نویسی وردپرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1315عمومیآموزش کامل پلاگین نویسی ووکامرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1316عمومیآموزش کامل متخصص وردپرس (امکانات پیشرفته طراحی قالب وردپرس)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1317عمومیآموزش کامل فارسی سازی قالب های وردپرسی
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1318عمومیآموزش کامل طراحی سایت چند زبانه وردپرسی
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1319عمومیآموزش مقدماتی اندروید
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1320عمومیآموزش کامل متخصص اندروید (آموزش طراحی اپلیکیشین های متنوع به صورت حرفه ای)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1321عمومیآموزش کامل فتوشاپ
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1322عمومیآموزش کامل Adobe XD
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1323عمومیآموزش کامل Adobe Illustrator
[سیلابس دوره]
ساعت تومان%
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو