تقویم آموزشی دوره های تربیت کارشناس و دوره های کوتاه مدت ترمیک ( حضوری و آنلاین)

کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه (بدون اعمال تخفیف) تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
101 تربیت متخصص تربیت متخصص پایپینگ(Piping-Pdms-Caesar)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه ها 17-13
و جمعه ها 17-9
155 ساعت 2750000 تومان %25 1400/04/31
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
102 ترمیک پایپینگ (اصول طراحی-معرفی اقلام piping-اصول اجرا و ساپورت)
[سیلابس دوره]
جمعه 13-9 80 ساعت 990000 تومان %10 1400/05/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
103 ترمیک نرم افزار PDMS (مقدماتی)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 40 ساعت 880000 تومان %10 1400/04/24
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
104 ترمیک Caesar مقدماتی و آشنایی با اصول ساپورت گذاری (مقدماتی)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-9 35 ساعت 880000 تومان %10 1400/04/31
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
105 ترمیک Caesar پیشرفته
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 30 ساعت 840000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
106 ترمیک PDMS پیشرفته (تمامی ماژول ها)
[سیلابس دوره]
جمعه 17-13 40 ساعت 880000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
107 ترمیک اصول تهیه مدرک PMS
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 16 ساعت 870000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
109 ترمیک (پیشرفته) اصول طراحی خطوط لوله انتقال Pipe Line
[سیلابس دوره]
جمعه 17-13 24 ساعت 1150000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
110 ترمیک ASME B31.3
[سیلابس دوره]
پنجشنبه ها 13-9 16 ساعت 840000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه (بدون اعمال تخفیف) تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
201 تربیت متخصص تربیت متخصص فرآیند (ASPEN HYSYS – Data Sheet – PFD-P&ID – ASPEN Bjac,HTRI)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-13
و جمعه 17-8
124 ساعت 3750000 تومان %25 1400/04/31
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
202 ترمیک شبیه سازی فرآیند با ASPEN HYSYS (مقدماتی و پیشرفته)
[سیلابس دوره]
جمعه 12-8 36 ساعت 1185000 تومان %10 1400/05/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
203 ترمیک شبیه سازی فرآیند با ASPEN Plus
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 24 ساعت 1185000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
204 ترمیک اصول طراحی و تهیه Data Sheet تجهیزات فرآیندی
[سیلابس دوره]
جمعه 17-13 32 ساعت 930000 تومان %10 1400/05/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
205 ترمیک اصول و طراحی PFD–P&ID
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-17 24 ساعت 690000 تومان %10 1400/04/31
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
303 ترمیک طراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 32 ساعت 945000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
207 ترمیک طراحی و سایزینگ شیرهای ایمنی و اطمینان و آنالیز شبکه فلر با نرم افزار .Flare Net
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 32 ساعت 1230000 تومان %10 1400/05/21
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
208 ترمیک آموزش نرم افزار Pipenet
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 24 ساعت 980000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه (بدون اعمال تخفیف) تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
301 تربیت متخصص تربیت متخصص تجهیزات ثابت (Tank – ASPEN Bjac , HTRI – PV Elite)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه ها 17-13
و جمعه ها 17-9
88 ساعت 2885000 تومان %25 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
302 ترمیک طراحی مخازن تحت فشار با PVELite
[سیلابس دوره]
جمعه 17-13 32 ساعت 985000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
303 ترمیک طراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 32 ساعت 945000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
304 ترمیک طراحی مخازن ذخیره با TANK
[سیلابس دوره]
جمعه 13-9 24 ساعت 970000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
305 ترمیک آموزش استاندارد ASME Sec VIII Division 2
[سیلابس دوره]
جمعه ها 17-9 24 ساعت 1245000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
306 ترمیک آموزش طراحی کولرهای هوایی (Air Cooled Heat Exchanger)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 12-9 18 ساعت 990000 تومان %10 1400/05/21
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه (بدون اعمال تخفیف) تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
401 تربیت متخصص تربیت متخصص تجهیزات دوار (پمپ- کمپرسور- توربین گاز و بخار)
[سیلابس دوره]
جمعه ها 17-9 80 ساعت 2460000 تومان %25 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
402 ترمیک پمپ و کمپرسور
[سیلابس دوره]
جمعه 17-13 40 ساعت 1230000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
403 ترمیک توربین گاز و بخار
[سیلابس دوره]
جمعه ها 17-9 40 ساعت 1230000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه (بدون اعمال تخفیف) تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
501 تربیت متخصص تربیت متخصص تاسیسات(HVAC-Carrier-Revit-اتوکد-نقشه خوانی)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13
و جمعه 17-8
144 ساعت 3200000 تومان %25 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
502 ترمیک طراحی سیستم های HVAC و نقشه خوانی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 60 ساعت 990000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
503 ترمیک نقشه کشی و نقشه خوانی HVAC
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 16 ساعت 450000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
504 ترمیک Carrier
[سیلابس دوره]
جمعه 17-13 28 ساعت 880000 تومان %10 1400/05/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
507 فشرده AutoCad
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 17-9 16 ساعت 380000 تومان %0 31تیر و 1مرداد 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
505 ترمیک Revit Mep
[سیلابس دوره]
جمعه 13-9 40 ساعت 950000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
506 ترمیک طراحی سونا، استخر و جکوزی
[سیلابس دوره]
جمعه 18-14 16 ساعت 850000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه (بدون اعمال تخفیف) تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
601 تربیت متخصص تربیت متخصص صنایع و کنترل پروژه (MSP-Primavera-PMBOK)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13
و جمعه 17-13
72 ساعت 2815000 تومان %25 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
602 ترمیک مدیریت پروژه با MSP
[سیلابس دوره]
جمعه 17-13 24 ساعت 885000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
603 ترمیک مدیریت پروژه با Primavera P6
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 24 ساعت 945000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
604 ترمیک مدیریت و اجرای پروژه های EPC
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 20 ساعت 890000 تومان %10 1400/06/04
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
605 ترمیک مدیریت ریسک با نرم افزار pertmaster
[سیلابس دوره]
جمعه 13-9 24 ساعت 1200000 تومان %10 1400/05/22
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
606 ترمیک مدیریت پروژه بر اساس استاندارد بین المللی PMBOK
[سیلابس دوره]
جمعه 17-13 24 ساعت 985000 تومان %10 1400/06/05
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
607 ترمیک آموزش تخصصی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
[سیلابس دوره]
سه شنبه و پنجشنبه ها 18-15 32 ساعت 1900000 تومان %10 1400/06/11
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه (بدون اعمال تخفیف) تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
701 تربیت متخصص تربیت متخصص مدلسازی با CATIA
[سیلابس دوره]
جمعه 17-9 80 ساعت 2800000 تومان %25 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
702 ترمیک مدلسازی با Catia – مقدماتی
[سیلابس دوره]
جمعه 17-9 40 ساعت 1400000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
703 ترمیک مدلسازی با Catia – پیشرفته
[سیلابس دوره]
جمعه 17-9 40 ساعت 1400000 تومان %10 1400/06/05
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
704 ترمیک مدلسازی با نرم افزار Solidworks
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 24 ساعت 1050000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
705 ترمیک تحلیل سیالاتی Fluent, Gambit
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-9 24 ساعت 965000 تومان %10 1400/05/21
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
706 ترمیک مدلسازی با نرم افزار Abaqus
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 24 ساعت 950000 تومان %10 1400/05/21
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه (بدون اعمال تخفیف) تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
801 تربیت متخصص تربیت متخصص ابزار دقیق (تئوری طراحی ابزار دقیق-PLC مقدماتی و پیشرفته-تهیه و تولید مدارک مهندسی در پروژه)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه ها 17-9 96 ساعت 3695000 تومان %25 1400/04/24
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
802 ترمیک آشنایی با تئوری طراحی ابزار دقیق
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 24 ساعت 985000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
803 ترمیک PLC S7 – 300&400 – مقدماتی
[سیلابس دوره]
جمعه 17-13 24 ساعت 880000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
804 ترمیک تهیه و تولید مدارک مهندسی در پروژه
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 24 ساعت 950000 تومان %10 1400/06/04
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
805 ترمیک PLC S7 – 300&400 – پیشرفته
[سیلابس دوره]
جمعه 17-13 24 ساعت 880000 تومان %10 1400/06/05
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
807 ترمیک طراحی ابزار دقیق با INTOOLS
[سیلابس دوره]
جمعه ها 17-13 24 ساعت 1760000 تومان %10 1400/05/22
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
808 ترمیک Control Valve & Safety Valve
[سیلابس دوره]
پنجشنبه ها ساعت 17-13 24 ساعت 1180000 تومان %10 1400/05/21
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه (بدون اعمال تخفیف) تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
901 تربیت متخصص تربیت متخصص برق (MV-LV – تئوری طراحی برق واحدهای صنعتی- ETAP)
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13
و جمعه 13-9
72 ساعت 2950000 تومان %25 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
902 ترمیک طراحی تابلوهای MV – LV
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 24 ساعت 980000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
903 ترمیک تئوری طراحی برق واحدهای صنعتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 24 ساعت 895000 تومان %10 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
904 ترمیک تجزیه و تحلیل سیستم های توزیع با ETAP
[سیلابس دوره]
جمعه 13-9 24 ساعت 975000 تومان %10 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
905 ترمیک رله حفاظتی
[سیلابس دوره]
جمعه 17-13 24 ساعت 1450000 تومان %10 1400/05/22
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
906 ترمیک پردازنده سیگنال های دیجیتالی DSP
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-9 32 ساعت 1200000 تومان %10 1400/06/04
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
907 ترمیک نقشه کشی با Eplan
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-9 24 ساعت 970000 تومان %10 1400/05/21
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
908 ترمیک سیستم های ارتینگ و حفاظت صاعقه
[سیلابس دوره]
پنجشنبه ها ساعت 17-13 24 ساعت 1450000 تومان %10 1400/05/21
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه (بدون اعمال تخفیف) تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
507 فشرده AutoCad
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 17-9 16 ساعت 380000 تومان %0 31تیر و 1مرداد 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1002 عمومی نرم افزار Matlab
[سیلابس دوره]
- 16 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1003 عمومی مهارت های هفتگانه ICDL
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه ها 13-9 24 ساعت 595000 تومان %5 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1004 عمومی ICDL-II
[سیلابس دوره]
- - ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1005 عمومی اپلای و پذیرش در بهترین دانشگاه های دنیا
[سیلابس دوره]
پنجشنبه ساعت 16-13 3 ساعت 45000 تومان % 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1006 عمومی قوانین و استانداردهای HSE
[سیلابس دوره]
جمعه ها ساعت 17-13 8 ساعت 680000 تومان %5 1400/05/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
1202 رایگان تجهیزات هوای فشرده
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-13 4 ساعت رایگان تومان %0 1400/05/21
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1201 رایگان رزومه نویسی و مصاحبه شغلی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 16-14 2 ساعت رایگان تومان %0 1400/05/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه (بدون اعمال تخفیف) تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
1323 عمومی آموزش کامل Adobe Illustrator
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1322 عمومی آموزش کامل Adobe XD
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1321 عمومی آموزش کامل فتوشاپ
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1320 عمومی آموزش کامل متخصص اندروید (آموزش طراحی اپلیکیشن های متنوع به صورت حرفه ای)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1319 عمومی آموزش مقدماتی اندروید
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1318 عمومی آموزش کامل طراحی سایت چند زبانه وردپرسی
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1317 عمومی آموزش کامل فارسی سازی قالب های وردپرسی
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1316 عمومی آموزش کامل متخصص وردپرس (امکانات پیشرفته طراحی قالب وردپرس)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1315 عمومی آموزش کامل پلاگین نویسی ووکامرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1314 عمومی آموزش کامل پلاگین نویسی وردپرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1313 عمومی آموزش صفر تا صد طراحی قالب اختصاصی شرکتی – فروشگاهی وردپرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1312 عمومی آموزش کامل طراحی سایت شرکتی، فروشگاهی بدون یک خط کدنویسی با وردپرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1311 عمومی آموزش کامل کار با وردپرس و ووکامرس
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1310 عمومی آموزش پروژه محور AngularJS
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1309 عمومی آموزش پروژه محور Laravel
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1308 عمومی آموزش پروژه محور PHP MVC
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1307 عمومی آموزش کامل سئو و بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1306 عمومی آموزش کامل و پروژه محور بوت استرپ (Bootstrap)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1305 عمومی آموزش کامل PHP (بصورت پروژه محور)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1304 عمومی آموزش کامل طراحی سایت به صورت استاتیک(HTML-CSS-Javascript)
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1303 عمومی آموزش کامل Javascript & JQuery
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1302 عمومی آموزش کامل CSS & CSS3
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
1301 عمومی آموزش کامل HTML & HTML5
[سیلابس دوره]
ساعت تومان %
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو

تمام دوره های تقویم آموزشی و دوره های خارج از تقویم، به صورت اختصاصی یا گروهی برای شرکت ها قابل برگزاری می باشد درخواست دوره آموزشی