موضوعات

نکته مهم

در راستای استفاده هر چه بهتر از قسمت دانلود ها میتوانید با زدن دکمه های ترکیبی Ctrl+f و استفاده از قابلیت find در عناوین فایل ها سرچ نموده و فایل مورد نظر خود را به راحتی پیدا کنید.

«در مسیر یادگیری همراه همیشگی شما هستیم»

API standard

API SPEC 20C

BS EN 13598-2 2020

BS EN 13598-2-2020

BS EN 13598-1 2020

BS EN 13598-1 2020

ASTM

ASTM A53 2020

ASTM

ASTM A194 2020

ASTM

ASTM A194 20a

ASTM

ASTM A961 2020

BS ISO 23159 2020

BS ISO 23159-2020

AWS D15.1 2019

AWS D15.1 2019

ASTM

ASTM A193 2020

ASTM

ASTM A27 2020

ASME

ASME TR A17.1-8.4-2020

ASME

ASME HST-5 2020

ASME

ASME B18.12 2020

ASME

ASME ASSE 1020 2020

ASME

ASME Y14.100-2013

ASME

ASME Y14.44-2008

ASME

ASME Y14.43-2003

ASME

ASME Y14.42-2002

ASME

ASME Y14.41-2003

ASME

ASME Y14.40.12-2002

ASME

ASME Y14.40.9-2002

ASME

ASME Y14.40.7-2002

ASME

ASME Y14.40.6-2002

ASME

ASME Y14.40.5-2002

ASME

ASME Y14.40.4-2002

ASME

ASME Y14.40.3-2002

ASME

ASME Y14.40.2-2002

ASME

ASME Y14.40.1-2002

ASME

ASME Y14.40.0-2002

ASME

ASME Y14.38-2007

ASME

ASME Y14.37-2012

ASME

ASME Y14.36 1996

ASME

ASME Y14.35-2014

ASME

ASME Y14.34-2013

ASME

ASME Y14.31-2008

ASME

ASME Y14.5-2009

ASME

ASME Y14.24-2012

ASME

ASME Y14.8-2009

ASME

ASME Y14.7.1-1971

ASME

ASME Y14.6-2001

ASME

ASME Y14.1-2012

ASME

ASME Y14.3-2012

ASME

ASME Y14.2-2014

ISO

ISO 21809-2-2014

ASME

ASME PTB-8 2014

AWS D8.7M 2005

AWS D8.7M 2005

AWS D8.1M 2007

AWS D8.1M 2007

AWS-A5.5-2014

AWS A5.5 2014

API S 653 2014

API S 653 2014

API 652 2014

API 652 2014

API 651 2014

API 651 2014

api 650 2014

api 650 2014

api 625 2014

api 625 2014

ASTM

ASTM E381 2020

ASTM

ASTM A484 2020

API 6FA 2020

API 6FA 2020

API 2MIM-2019

API 2MIM 2019

ISO

ISO 4992-1 2020

ISO

ISO 4992-2 2020

ISO

ISO 3669 2020

ISO

ISO 4986 2020

MMS

MSS SP 114-2018

AWS A4.5 2020

AWS A4.5 2020

AWS A2.4 2020

AWS A2.4 2020

AWS A3.0 2020

AWS A3.0 2020

AWS F4.2 2020

AWS F4.2 2020

AWS QC20 2020

AWS QC20 2020

AWS A4.2 2020

AWS A4.2 2020

ASTM

ASTM A671 2020

API STD 521 2020

API STD 521 2020

API STD 599 2020

API STD 599 2020

ASTM

ASTM A555 2020

API Std 653 2020

API Std 653 2020

API TR 21TR1 2020

API TR 21TR1 2020

API RP 2218 2020

API RP 2218 2020

API RP 2021 2020

API RP 2021 2020

API RP 2009 2020

API RP 2009 2020

API 6DX 2020

API 5L 2020

ASTM

ASTM A480 2020

ASTM

ASTM A403 2020

ASTM

ASTM E18 2020

API Std 653 2020

API Std 653 2020

ASME B31.5 2019

ASME B31.5 2019

API 6DX 2020

API 6DX 2020

ASTM

ASTM A179 2019

AWS D1.1 2020

AWS D1.1 2020

API std 608 2020

API Std 608-2020

API 20G1st edition 2020

API Std 20G-2020

ISO 643 2019

ISO 643 2019

API 6DR 2020

API 6DR 2020

AWS A5.17 2019

AWS A5.17 2019

ASME

ASME B36.10 2018

TC Piping Handbook

TC Piping Handbook

ASTM

ASTM A672/A672M-14

ASTM

ASTM A216/A216M-14e1

ASTM

ASTM A194-16

ASTM

ASTM A53/A53M-12

ASTM

ASTM A516/A516M-10

ASTM

ASTM A515/A515M-10

ASTM

ASTM A351/A351M-15

ASTM

ASTM A351/A351M-14

ASTM

ASTM A285/A285M-12

ASTM

ASTM A283/A283M-13

ASTM

ASTM A181/A181M-14

ASTM

ASTM A179/A179M-90a

ASTM

ASTM A105/A105M-14

MMS

MSS SP-119

MMS

MSS SP-106

MMS

MSS SP-105

MMS

MSS SP-97

MMS

MSS SP-95

MMS

MSS SP-88

MMS

MSS SP-85

MMS

MSS SP-83

MMS

MSS SP-81

MMS

MSS SP-80

MMS

MSS SP-79

MMS

MSS SP-78

MMS

MSS SP-75

MMS

MSS SP-73

MMS

MSS SP-72

MMS

MSS SP-71

MMS

MSS SP-70

MMS

MSS SP-65

MMS

MSS SP-58

MMS

MSS SP-51

MMS

MSS SP-45

MMS

MSS SP-44

MMS

MSS SP-43

MMS

MSS SP-42

MMS

MSS SP-25

MMS

MSS SP-9

MMS

MSS SP-6

SAE

SAE J518-1993

SAE

SAE J514-1998

SAE

SAE J513-1997

AWWA standard

AWWA C606

AWWA standard

AWWA C504

AWWA standard

AWWA C500

AWWA standard

AWWA C208

AWWA standard

AWWA C207

AWWA standard

AWWA C200

AWWA standard

AWWA C151

AWWA standard

AWWA C150

AWWA standard

AWWA C115

AWWA standard

AWWA C111

AWWA standard

AWWA C110

API standard

API 6D 2016

API standard

API 5B-2015

API standard

API 609-2016

API standard

API 608-2013

API standard

API 602-2015

API standard

API 599-2013

API standard

API 594-2017

API standard

API 526-2017

ASME

ASME B46.1-2009

ASME

ASME B36.19M-2010

ASME

ASME B36.10M-2015

ASME

ASME B16.25-2017

ASME

ASME B16.21-2016

ASME

ASME B16.20-2017

ASME

ASME B1.20.3-1976

ASME

ASME B1.20.1-2013

ASME

ASME B1.1-2003

ASME

ASME PTC 19.3-2010

ASME

ASME B18.2.2-2015

ASME

ASME B18.2.1-2012

ASME

ASME B16.50-2018

ASME

ASME B16.47-2017

ASME

ASME B16.42-2011

ASME

ASME B16.36-2009

ASME

ASME B16.34-2017

ASME

ASME B16.26-2018

ASME

ASME B16.24-2016

ASME

ASME B16.22-2018

ASME

ASME B16.18-2018

ASME

ASME B16.15-2018

ASME

ASME B16.14-2018

ASME

ASME B16.11-2016

ASME

ASME B16.10-2017

ASME

ASME B16.3-2016

ASME

ASME B16.1-2015

ASTM

ASTM E527-12

ASTM

ASTM A1085-13

ASTM

ASTM A1082/A1082M-15

ASTM

ASTM A1082A1082M-12

ASTM

ASTM A1065A1065M-09

ASTM

ASTM A1014A1014M-15

ASTM

ASTM A1014A1014M-10

ASTM

ASTM A1012-10

ASTM

ASTM A999A999M-15

ASTM

ASTM A999A999M-14

ASTM

ASTM A994-13

ASTM

ASTM A989A989M-13

ASTM

ASTM A988A988M-15

ASTM

ASTM A988A988M-13

ASTM

ASTM A972A972M-00

ASTM

ASTM A962A962M-16a

ASTM

ASTM A962A962M-15

ASTM

ASTM A962A962M-14a

ASTM

ASTM A961A961M-16

ASTM

ASTM A961A961M-15

ASTM

ASTM A961A961M-14

ASTM

ASTM A960A960M-16

ASTM

ASTM A960A960M-15

ASTM

ASTM A960A960M-14a

ASTM

ASTM A941-13b

ASTM

ASTM A822A822M-04

ASTM

ASTM A815A815M-14

ASTM

ASTM A814A814M-08

ASTM

ASTM A803A803M-12

ASTM

ASTM A790A790M-14a

ASTM

ASTM A789A789M-16

ASTM

ASTM A789A789M-14

ASTM

ASTM A787A787M-15

ASTM

ASTM A787A787M-14

ASTM

ASTM A778A778M-15

ASTM

ASTM A778-01

ASTM

ASTM A733-13

ASTM

ASTM A694A694M-14

ASTM

ASTM A688A688M-12

ASTM

ASTM A671A671M-16

ASTM

ASTM A671A671M-14

ASTM

ASTM A618A618M-04

ASTM

ASTM A554-15a

ASTM

ASTM A554-15

ASTM

ASTM A554-14

ASTM

ASTM A540A540M-11

ASTM

ASTM A513A513M-14

ASTM

ASTM A511A511M-15a

ASTM

ASTM A453A453M-15

ASTM

ASTM A453A453M-12

ASTM

ASTM A450A450M-10

ASTM

ASTM A437A437M-12

ASTM

ASTM A420A420M-14

ASTM

ASTM A409A409M-14

ASTM

ASTM A403A403M-15

ASTM

ASTM A403A403M-14

ASTM

ASTM A369A369M-11

ASTM

ASTM A358A358M-14a

ASTM

ASTM A350A350M-14

ASTM

ASTM A335A335M-15

ASTM

ASTM A335A335M-11

ASTM

ASTM A334A334M-04a

ASTM

ASTM A333A333M-15

ASTM

ASTM A333A333M-13

ASTM

ASTM A320A320M-15

ASTM

ASTM A320A320M-14

ASTM

ASTM A312A312M-16

ASTM

ASTM A312A312M-15b

ASTM

ASTM A312A312M-15

ASTM

ASTM A312A312M-14b

ASTM

ASTM A270A270M-14

ASTM

ASTM A269A269M-15

ASTM

ASTM A269A269M-14e1

ASTM

ASTM A268A268M-10

ASTM

ASTM A249A249M-16

ASTM

ASTM A249A249M-15a

ASTM

ASTM A249A249M-15

ASTM

ASTM A249A249M-14a

ASTM

ASTM A234A234M-15

ASTM

ASTM A234A234M-14

ASTM

ASTM A213A213M-15b

ASTM

ASTM A213A213M-15a

ASTM

ASTM A213A213M-14

ASTM

ASTM A194A194M-16

ASTM

ASTM A194A194M-15a

ASTM

ASTM A194A194M-15

ASTM

ASTM A194A194M-14a

ASTM

ASTM A193A193M-15a

ASTM

ASTM A193/A193M-15

ASTM

ASTM A182/A182M-16

ASTM

ASTM A182/A182M-15

ASTM

ASTM A182/A182M-14b

ASTM

ASTM A139/A139M-04 2015

ASTM

ASTM A139/A139M-04 2010

ASTM

ASTM A106/A106M-14

ASTM

ASTM R0001

ASTM

ASTM R0006

ASTM

ASTM R0009

ASTM

ASTM R0013

ASTM

ASTM R0017

ASTM

ASTM R0022

ASTM

ASTM R0023

ASTM

ASTM R0028

ASTM

ASTM R0029

ASTM

ASTM R0030

ASTM

ASTM R0031

ASTM

ASTM R0033

ASTM

ASTM R0036

ASTM

ASTM R0069

ASTM

ASTM R0070

ASTM

ASTM R0071

ASTM

ASTM R0077

ASTM-SI10-2010

ASTM SI10 – 2010

ASTM-AIIM-ASTM-BP-01-2008

ASTM AIIM-ASTM – BP-01-2008

ASTM-F681

ASTM-F681

ASTM STP 1119

ASTM STP 1119

ASTM A312A312M 2019

ASTM A312A312M 2019

ASME Y 14.5 2018

ASME Y 14.5 2018

NACE No.6 SSPC-SP13-2018

NACE No.6 SSPC-SP13-2018

ASME B107.56 2018

ASME B107.56 2018

ASME B107.410 2018

ASME B107.410 2018

NFPA 72 2019

NFPA 72 2019

ISO IEC 31010 2019

ISO IEC 31010 2019

BS EN ISO 15620 2019

BS EN ISO 15620 2019

BS ISO 20421-1 2019

BS ISO 20421-1 2019

API 17P 2019

API 17P 2019

BS ISO 46001 2019

BS ISO 46001 2019

ASME B30.10 2019

ASME B30.10-2019

BS PD 5500 2019

BS PD 5500 2019

BS EN ISO 19900-2019

BS EN ISO 19900-2019

NACE SP0111 2019

NACE SP0111-2019

NACE SP0106 2018

NACE SP0106-2018

NACE TM0497 2018

NACE TM0497-2018

STI SFPA 2018

STI SPFA SP001 2018

API Spec 12F 2019

API Spec 12F 2019

API 6X 2019

API 6X 2019

NFPA 13 2019

NFPA 13 2019

NFPA 1852 2019

NFPA 1852 2019

API 603 2019

API 603 2019

API 668 2019

API 668 2019

API RP 54 2019

API RP 54 2019

AWS G2.3 2019

AWS G2.3 2019

NACE PipeLine Coating

NACE PipeLine Coating

API Bull E3-2018

API Bull E3-2018

BS EN 1259-1 2019

BS EN 1259-1 2019

NFPA 70B 2019

NFPA 70B 2019

ASTM A182-A182M

ASTM A182-A182M 2019

https://falatghareh.ir/2019/06/19/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-data-sheet-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C/

BS EN 10283 2019

HEI 3092 2014

HEI 3092 2014

API 591 2019

API 591 2019

NBIC NB 23 Part 1 INSTALATION 2019

NBIC NB 23 Part 1 INSTALATION 2019

NBIC NB 23 PART 2 INSPECTION 2019

NBIC NB 23 PART 2 INSPECTION 2019

NBIC NB 23 Part 3 Repair and Alteration 2019

NBIC NB 23 Part 3 Repair and Alteration 2019

NBIC NB 23 Part 4 Pressure Relief Devices 2019

NBIC NB 23 Part 4 Pressure Relief Devices 2019

ASME B16.9 2018

ASME B16.9 2018

ASME Sec II Part A vol1

ASME Sec II Part A vol1

ASME Sec II Part A vol2

ASME Sec II Part A vol2

ASME Sec V 2019

ASME Sec V 2019

ASME Sec VIII Div1 2019

ASME Sec VIII Div1 2019

ASME Sec IX 2019

ASME Sec IX 2019

ASME Code Cases 2019

ASME Code Cases 2019

ASME Sec I 2019

ASME Sec I 2019

WRC 489

WRC 489

HEI Air Cooled Condensors

HEI Air Cooled Condensors

API RP 4G 2019

API RP 4G 2019

API 20N 2019

API 20N 2019

API TR- 21TR-1-2019

API TR- 21TR-1-2019

API 684 2019

API 684 2019

ISO 17029 2019

ISO IEC 17029-2019

API 6AR 2019

API St 6AR-2019

ISO 3183 2019

ISO 3183-2019

API 1160 2019

API RP 1160-2019

ASME B31.4 2019

ASME B31.4-2019

NFPA-25-2020

NFPA 25 2020

EP 29-A

EP 29-A

WRC BUL 538 - 2014

WRC BUL 538 – 2014

ASTM-A210-2019

ASTM A210 2019

HEI-steam-Surface-Condensors

HEI steam Surface Condensors

TEMA_Standards_of_the_Tubular_Exchanger

TEMA-Standards-of-the-Tubular-Exchanger

BS-ISO-4427-5-2019

BS ISO-4427-5-2019

BS ISO-4427-3-2019

BS ISO-4427-3-2019

BS-ISO-56003-2019

BS ISO 56003-2019

BS-ISO-56002-2019

BS ISO 56002-2019

BS-EN-ISO-13679-2019

BS EN ISO 13679-2019

AWS-C1.1M-C1.1-2019

AWS C1.1M – C1.1-2019

ASME-Y14.47-2019

ASME Y14.47-2019

API-St-2610-2018

API St 2610-2018

API-st-2015-2018-pdf

API st 2015-2018

API-St-672-2019-pdf

API St 672-2019

API-Spec-19LH-2019

API St 20D-2019

API-Spec-19LH-2019

API Spec 19LH-2019

API-Spec-19CI-2019

API Spec 19CI-2019

API-RP-2001-2019

API RP 2001-2019

ASME-PCC2-2015

ASME PCC2 2015

API-RP-2RIM-2019

API RP 2RIM-2019

ASME-BPVC-SEC-XII-2019

ASME BPVC Sec XII 2019

ASTM-A36-2019

ASTM A36 2019

ASTM-A403-2019

ASTM A403 2019

ASTM-A20-2019

ASTM A20 2019

ASME-BPVC-SEC-VI-2019

ASME BPVC SEC -VI- 2019

Unit Convertor

نرم افزار Unit Convertor

PipeData-Pro

نرم افزار PipeData-Pro

Digital Pipe Fitter

نرم افزار Digital Pipe Fitter

KEY TO STEEL

نرم افزار Key to Steel v2005.11

Cut Length

نرم افزار Cut Length Rev1

FLUOR-lesson09_Heaters-Boilers

FLUOR-lesson09-Heaters Boilers

FLUOR-lesson08_Underground

FLUOR-lesson08-Underground

FLUOR-lesson07_EquipmentStudy

FLUOR-lesson07-Equipment Study

FLUOR-lesson06-Exchangers

FLUOR-lesson06-Exchangers

FLUOR-lesson05-Pumps Turbins

FLUOR-lesson05-Pumps Turbins

FLUOR-lesson04_VesselOrientation

FLUOR-lesson04-Vessel Orientation

lesson03_Instrumentation

FLUOR-lesson03-Instrumentation

FLUOR-lesson02_Plot-Unit-Pipeway

FLUOR-lesson02-Plot Unit Pipeway

FLUOR-lesson01_PipeStress

FLUOR-lesson01-PipeStress

STP470_foreword

STP 470-foreword

STP470A-foreword

STP 470A-foreword

Bearing-Steel-Technologies

Bearing Steel Technologies-STP1524

Valve_Selection_Handbook_4E

Valve Selection Handbook

ASTM-DS67C-Handbook-of-Comparative-World-Steel-Standards-4th-Edition-840pages

Comparative World Steel

ASTM-Plastic-Pipe-and-Fittings-STP-1528

Plastic Pipe and Fittings

hunts-piping-design

hunt’s piping design

piping guide

piping guide

Pipe-Fitters-Handbook

Pipe Fitters Handbook

Mcgraw-Hill-Piping-Handbook-7E

Piping Handbook 7E

IPS-E-PR-308

IPS-E-PR-308

IPS-E-PR-230

IPS-E-PR-230

IPS-E-PR-190

IPS-E-PR-190

API-STD-598-2016-Valve-Inspection-and-Testing

API STD 598-2016

API-STD-600-2015

API STD 600-2015

ASME-B16.48-2015-Line-Blanks

ASME B16.48-2015

IPS-E-PI-240

IPS-E-PI-240

IPS-E-PI-221

IPS-E-PI-221

IPS-E-PI-140

IPS-E-PI-140

IPS-C-PI-370

IPS-C-PI-370

IPS-C-PI-350

IPS-C-PI-350

IPS-C-PI-290

IPS-C-PI-290

IPS-C-PI-270

IPS-C-PI-270

IPS-C-PI-240

IPS-C-PI-240

IPS-C-PI-140

IPS-C-PI-140

ASME B31.4-2016-Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries

ASME B31.4-2016

ASME B31.8-2018-GAS TRANSMISSION and DISTRIBUTION PIPING SYSTEMS

ASME B31.8-2018

ASME-B31.1-2018-Power-Piping

ASME B31.1-2018

ASME B16.11-2011-Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded

ASME B16.11-2011

ASME B16.9-2012-Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings

ASME B16.9-2012

API SPEC 5L-2018-Line Pipe

API SPEC 5L-2018