تقویم آموزشی دوره های آموزش غیر حضوری ( آفلاین )

کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
3001 آفلاین (ارسال پکیج) پکیج آموزش Piping مقدماتی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 2200000 تومان %20 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3002 آفلاین (ارسال پکیج) پکیج آموزش Piping پیشرفته
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 2850000 تومان %20 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3003 آفلاین (ارسال پکیج) ثبت نام چند عنوان دوره همزمان به انتخاب خودتان
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه بر اساس انتخاب شما تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3004 آفلاین (ارسال پکیج) کدها و استاندارد های پایپینگ
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 50000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3005 آفلاین (ارسال پکیج) لوله، اتصالات و نشت بندها
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 200000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3006 آفلاین (ارسال پکیج) شیر آلات صنعتی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 100000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3007 آفلاین (ارسال پکیج) معرفی نقشه ها و مدارک Piping
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 150000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3008 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با اصول طراحی سیستم های Piping
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 100000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3009 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با اصول اجرایی سیستم های Piping
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 100000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3010 آفلاین (ارسال پکیج) معرفی انواع ساپورت ها و نحوه ساپورت گذاری سیستم های Piping
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 300000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3011 آفلاین (ارسال پکیج) کد ASME B31.3
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 600000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3012 آفلاین (ارسال پکیج) نرم افزار PDMS مقدماتی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 700000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3013 آفلاین (ارسال پکیج) نرم افزار PDMS پیشرفته
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 750000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3014 آفلاین (ارسال پکیج) ماکرونویسی در PDMS
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 900000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3015 آفلاین (ارسال پکیج) نرم افزار Caesar مقدماتی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 500000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3016 آفلاین (ارسال پکیج) نرم افزار Caesar پیشرفته
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری دقیقه 800000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
1502 آفلاین (ارسال پکیج) اصول راه اندازی مجتمع های پتروشیمی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1601 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با راکتور
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1602 آفلاین (ارسال پکیج) برج های خنک کن
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1603 آفلاین (ارسال پکیج) اصول تقطیر و تفکیک
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1604 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با کوره ها
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1605 آفلاین (ارسال پکیج) HYSYS DYNAMICS
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 24 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1606 آفلاین (ارسال پکیج) آموزش Aspen Plus
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1607 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با اجکتور
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
1701 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با دیگ بخار
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1704 آفلاین (ارسال پکیج) مخازن ذخیره
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
1901 آفلاین (ارسال پکیج) مجوزهای کاری سرد و گرم
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
2001 آفلاین (ارسال پکیج) COMFAR
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
1501 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با شیرهای صنعتی
[سیلابس دوره]
اموزش غیر حضوری 120 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1503 آفلاین (ارسال پکیج) روش های نگهداری و تعمیرات
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2101 آفلاین (ارسال پکیج) اصول روغن کاری
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2102 آفلاین (ارسال پکیج) ابزار آلات و کارگاه های مکانیک
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
2201 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با کابل های فشار قوی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2202 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی مدارات فشار ضعیف
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2203 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با کلیدهای فشار ضعیف
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 150000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2204 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با کلیدهای فشار قوی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2205 آفلاین (ارسال پکیج) نقشه خوانی الکتریکی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2206 آفلاین (ارسال پکیج) سرکابل ها و مفاصل حرارتی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2208 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با ژنراتور
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2209 آفلاین (ارسال پکیج) منابع ذخیره اضطراری
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2210 آفلاین (ارسال پکیج) سیستم های زمین الکتریکی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2211 آفلاین (ارسال پکیج) مدارهای فرمان
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2212 آفلاین (ارسال پکیج) جعبه های اتصال
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2213 آفلاین (ارسال پکیج) الکتروموتورهای القایی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
2301 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با کلیات ایمنی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 دقیقه 250000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام