تقویم آموزشی دوره های آموزش غیر حضوری ( آفلاین )

کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
3001 آفلاین (ارسال پکیج) پکیج تربیت کارشناس پایپینگ(Piping-Pdms-Caesar)
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 130 ساعت 2750000 تومان %25 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3002 آفلاین (ارسال پکیج) پکیج آموزش Piping پیشرفته
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 80 ساعت 2850000 تومان %25 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3003 آفلاین (ارسال پکیج) ثبت نام چند عنوان دوره همزمان به انتخاب خودتان
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری ساعت بر اساس انتخاب شما تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3004 آفلاین (ارسال پکیج) اصول و تئوری Piping
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 50 ساعت 990000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3005 آفلاین (ارسال پکیج) نرم افزار PDMS (Design, Isodraft)
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 37 ساعت 880000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3006 آفلاین (ارسال پکیج) نرم افزار PDMS تکمیلی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 40 ساعت 880000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3007 آفلاین (ارسال پکیج) نرم افزار Caesar مقدماتی و اصول ساپورت گذاری
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 35 ساعت 880000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3008 آفلاین (ارسال پکیج) نرم افزار Caesar تکمیلی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 22 ساعت 840000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3009 آفلاین (ارسال پکیج) لوله، اتصالات و نشت بندها
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 11 ساعت 400000 تومان %5 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3010 آفلاین (ارسال پکیج) شیرآلات صنعتی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 9 ساعت 450000 تومان %5 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3011 آفلاین (ارسال پکیج) معرفی نقشه ها و مدارک Piping
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 15 ساعت 500000 تومان %5 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3012 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با اصول طراحی سیستم های Piping
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 12 ساعت 400000 تومان %5 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3013 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با اصول اجرایی سیستم های Piping
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 8 ساعت 350000 تومان %5 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3014 آفلاین (ارسال پکیج) معرفی انواع ساپورت ها و نحوه ساپورت گذاری سیستم های Piping
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 15 ساعت 450000 تومان %5 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3015 آفلاین (ارسال پکیج) کد ASME B31.3
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 15 ساعت 840000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
3016 آفلاین (ارسال پکیج) ماکرونویسی در PDMS
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 3 ساعت 1500000 تومان %5 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
1600 آفلاین (ارسال پکیج) تربیت کارشناس فرایند (HTRI-Aspen Bjac-PFD-PID-دیتاشیت-Hysys)
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 124 ساعت 3750000 تومان %25 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1601 آفلاین (ارسال پکیج) شبیه سازی فرآیند با ASPEN HYSYS (مقدماتی و پیشرفته)
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 36 ساعت 1185000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1602 آفلاین (ارسال پکیج) اصول طراحی و تهیه دیتاشیت تجهیزات فرآیندی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 32 ساعت 930000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1604 آفلاین (ارسال پکیج) طراحی مبدل با HTRI – AspenBjac
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 32 ساعت 945000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1603 آفلاین (ارسال پکیج) اصول طراحی PFD-PID
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 24 ساعت 690000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1605 آفلاین (ارسال پکیج) طراحی و سایزینگ شیرهای اطمینان و آنالیز شبکه فلر با نرم افزار Flare Net
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 32 ساعت 1230000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1606 آفلاین (ارسال پکیج) آموزش نرم افزار Pipenet
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 24 ساعت 980000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1607 آفلاین (ارسال پکیج) اصول راه اندازی مجتمع های پتروشیمی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 2 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1608 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با راکتور
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 2 ساعت 380000 تومان % یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1609 آفلاین (ارسال پکیج) برج های خنک کن
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 2 ساعت 380000 تومان %5 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1610 آفلاین (ارسال پکیج) اصول تقطیر و تفکیک
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 2 ساعت 380000 تومان % یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1611 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با کوره ها
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 2 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1612 آفلاین (ارسال پکیج) HYSYS DYNAMICS
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 2 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1613 آفلاین (ارسال پکیج) آموزش Aspen Plus
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 2 ساعت 1185000 تومان %10 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1614 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با اجکتور
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 2 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
1701 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با دیگ بخار
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1704 آفلاین (ارسال پکیج) مخازن ذخیره
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
1901 آفلاین (ارسال پکیج) مجوزهای کاری سرد و گرم
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
2001 آفلاین (ارسال پکیج) COMFAR
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
1501 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با شیرهای صنعتی
[سیلابس دوره]
اموزش غیر حضوری 120 ساعت 400000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
1503 آفلاین (ارسال پکیج) روش های نگهداری و تعمیرات
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2101 آفلاین (ارسال پکیج) اصول روغن کاری
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2102 آفلاین (ارسال پکیج) ابزار آلات و کارگاه های مکانیک
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
2201 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با کابل های فشار قوی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2202 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی مدارات فشار ضعیف
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2203 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با کلیدهای فشار ضعیف
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2204 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با کلیدهای فشار قوی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2205 آفلاین (ارسال پکیج) نقشه خوانی الکتریکی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2206 آفلاین (ارسال پکیج) سرکابل ها و مفاصل حرارتی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2208 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با ژنراتور
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2209 آفلاین (ارسال پکیج) منابع ذخیره اضطراری
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2210 آفلاین (ارسال پکیج) سیستم های زمین الکتریکی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2211 آفلاین (ارسال پکیج) مدارهای فرمان
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2212 آفلاین (ارسال پکیج) جعبه های اتصال
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
2213 آفلاین (ارسال پکیج) الکتروموتورهای القایی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
2301 آفلاین (ارسال پکیج) آشنایی با کلیات ایمنی
[سیلابس دوره]
آموزش غیر حضوری 150 ساعت 380000 تومان %0 یک روز بعد از ثبت نام
ثبت نام