کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
110فشردهCaesar مقدماتی- فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تا دوشنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 9 تا 11 شهریورماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
111فشردهپایپینگ (اصول طراحی-شناخت متریال-اصول اجرا و ساپورت ) – فشرده
[سیلابس دوره]
یکشنبه تا سه شنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 13 تا 15 مرداد ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
112فشردهنرم افزار PDMS – فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تادوشنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 30شهریور ماه تا 1 مهرماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
404فشردهپمپ و کمپرسور- فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تا سه شنبه 9-1732 ساعت800000 تومان%0از 23 تا 26 شهریور ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
507فشردهAutoCad
[سیلابس دوره]
سه شنبه 21-1416 ساعت100000%01398/03/28
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
806فشردهطراحی و تعمیر و نگهداری پکیج هوای فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی جمعه 16-832 ساعت970000 تومان%0از 27 تا 29 شهریورماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام