تقویم آموزشی دوره های آموزش مجازی (غیر حضوری)

کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
1501مجازیآشنایی با شیرهای صنعتی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی120 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
1502مجازیاصول راه اندازی مجتمع های پتروشیمی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
1503مجازیروش های نگهداری و تعمیرات
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
1601مجازیآشنایی با راکتور
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
1602مجازیبرج های خنک کن
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
1603مجازیاصول تقطیر و تفکیک
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
1604مجازیآشنایی با کوره ها
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
1605مجازیHYSYS DYNAMICS
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی24 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
1606مجازیآموزش Aspen Plus
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
1607مجازیآشنایی با اجکتور
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
1701مجازیآشنایی با دیگ بخار
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
1704مجازیمخازن ذخیره
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
1901مجازیمجوزهای کاری سرد و گرم
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
2001مجازیCOMFAR
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
2101مجازیاصول روغن کاری
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2102مجازیابزار آلات و کارگاه های مکانیک
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
2201مجازیآشنایی با کابل های فشار قوی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2202مجازیآشنایی مدارات فشار ضعیف
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2203مجازیآشنایی با کلیدهای فشار ضعیف
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2204مجازیآشنایی با کلیدهای فشار قوی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2205مجازینقشه خوانی الکتریکی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2206مجازیسرکابل ها و مفاصل حرارتی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2208مجازیآشنایی با ژنراتور
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2209مجازیمنابع ذخیره اضطراری
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2210مجازیسیستم های زمین الکتریکی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2211مجازیمدارهای فرمان
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2212مجازیجعبه های اتصال
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
2213مجازیالکتروموتورهای القایی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
2301مجازیآشنایی با کلیات ایمنی
[سیلابس دوره]
آموزش مجازی150 دقیقه150000 تومان%01399
ثبت نام