کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
101تربیت متخصصPiping Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه ها 21-13 و جمعه ها 14 -8155 ساعت1950000 تومان%201398/06/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
102ترمیکپایپینگ (اصول طراحی-شناخت متریال-اصول اجرا و ساپورت )
[سیلابس دوره]
جمعه ها 14-880 ساعت750000 تومان%51398/06/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
103ترمیک (مقدماتی)نرم افزار PDMS
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1340 ساعت600000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
104ترمیک (مقدماتی)Caesar مقدماتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1335 ساعت600000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
105ترمیک (پیشرفته)Caesar پیشرفته
[سیلابس دوره]
شنبه21-1730 ساعت600000 تومان%51398/06/09
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
106ترمیک (پیشرفته)PDMS پیشرفته (تمامی ماژول ها)
[سیلابس دوره]
جمعه 19-1540 ساعت650000 تومان%51398/06/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
107ترمیکانتخاب جنس و تهیه مدرک PMS
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 13-824 ساعت550000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
108ترمیکASME B31.3
[سیلابس دوره]
جمعه ها 21-1924 ساعت550000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
109ترمیک (پیشرفته)اصول طراحی خطوط لوله انتقال Pipe Line
[سیلابس دوره]
جمعه 21-1524 ساعت650000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
201تربیت متخصصProcess Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-13 جمعه 17-8124 ساعت1950000 تومان%201398/06/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
202ترمیک (مقدماتی و پیشرفته)HYSYS
[سیلابس دوره]
جمعه 12-836 ساعت490000 تومان%51398/06/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
203ترمیکASPEN Plus
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت500000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
204ترمیکData Sheet
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1332 ساعت490000 تومان%51398/06/01
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
205ترمیکPFD – P&ID
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1724 ساعت470000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
206ترمیکASPEN B-Jac
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت500000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
207ترمیکطراحی و سایزینگ شیر اطمینان و آنالیز شبکه فلر با Flarenet
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت800000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
208ترمیکدوره آموزش نرم افزار Pipenet
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1316 ساعت700000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
301تربیت متخصصFix Equipment Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-13 جمعه 13-888 ساعت1650000 تومان%201398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
302ترمیکطراحی مخازن تحت فشار با PVELite
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1732 ساعت600000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
303ترمیکطراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1332 ساعت500000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
304ترمیکطراحی مخازن ذخیره با TANK
[سیلابس دوره]
جمعه 13-824 ساعت550000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
401تربیت متخصصRotary Equipment Engineer
[سیلابس دوره]
جمعه 21-1380 ساعت1400000 تومان%201398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
402ترمیکپمپ و کمپرسور
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1340 ساعت700000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
403ترمیکتوربین گاز و بخار
[سیلابس دوره]
جمعه 21-1740 ساعت700000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
501تربیت متخصصHVAC Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-17 جمعه 17-8135 ساعت1900000%201398/06/07
رزرو
502ترمیکطراحی سیستم های HVAC
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1760 ساعت650000%51398/06/07
رزرو
503ترمیکنقشه کشی و نقشه خوانی HVAC
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1716 ساعت450000%51398/05/31
رزرو
504ترمیکCarrier
[سیلابس دوره]
جمعه 9-1328 ساعت500000%51398/06/14
رزرو
505ترمیکRevit Mep
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1340 ساعت650000%51398/06/14
رزرو
506ترمیکطراحی سونا، استخر و جکوزی
[سیلابس دوره]
شنبه 21-1716 ساعت650000%51398/06/09
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
601تربیت متخصصIndustrial Engineer
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-8 و جمعه 17-856 ساعت1150000 تومان%201398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
602ترمیکمدیریت پروژه با MSP
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 12-824 ساعت550000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
603ترمیکمدیریت پروژه با Primavera P6
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-1332 ساعت600000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
604ترمیکمدیریت و اجرای پروژه های EPC
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1724 ساعت650000 تومان%51398/06/14
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
605ترمیکمدیریت ریسک با نرم افزار pertmaster
[سیلابس دوره]
جمعه 13-830 ساعت700000 تومان%51398/06/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
606ترمیکمدیریت پروژه بر اساس استاندارد بین المللی PMBOK
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1324 ساعت650000 تومان%51398/06/15
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
701تربیت متخصصتربیت متخصص مدلسازی با CATIA
[سیلابس دوره]
جمعه 17-880 ساعت1300000 تومان%201398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
702ترمیک (مقدماتی)مدلسازی با Catia – مقدماتی
[سیلابس دوره]
جمعه 12-840 ساعت650000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
703ترمیک (پیشرفته)مدلسازی با Catia – پیشرفته
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1340 ساعت650000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
704ترمیکمدلسازی با نرم افزار Solid Works
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-1330 ساعت550000 تومان%101398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
705ترمیکتحلیل سیالاتی Fluent, Gambit
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 12-824 ساعت550000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
706ترمیکمدلسازی با نرم افزار Abaquss
[سیلابس دوره]
پنج شنبه 17-1330 ساعت550000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
801تربیت متخصصInstrument Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 14-8 جمعه 14-8110 ساعت2070000 تومان%201398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
802ترمیکتئوری ابزار دقیق
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-924 ساعت650000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
803ترمیکPLC S7 – 300&400 – مقدماتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-916 ساعت650000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
804ترمیکتهیه مدارک مهندسی
[سیلابس دوره]
جمعه 17-1324 ساعت640000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
805ترمیکPLC S7 – 300&400 – پیشرفته
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17-1324 ساعت650000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
807ترمیکطراحی ابزار دقیق با INTOOLS
[سیلابس دوره]
دوشنبه 13-924 ساعت700000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
901تربیت متخصصElectrical Engineer
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-13 جمعه 12-872 ساعت1900000 تومان%201398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
902ترمیکطراحی تابلوهای MV – LV
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 21-1724 ساعت550000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
903ترمیکتئوری طراحی برق واحدهای صنعتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 17 - 1324 ساعت600000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
904ترمیکتجزیه و تحلیل سیستم های توزیع با ETAP
[سیلابس دوره]
جمعه 12-824 ساعت600000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
905ترمیکرله حفاظتی
[سیلابس دوره]
پنجشنبه21-1724 ساعت550000 تومان%51398/06/08
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
906ترمیکپردازنده سیگنال های دیجیتالی DSP
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-840 ساعت750000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
907ترمیکنقشه کشی با Eplan
[سیلابس دوره]
پنجشنبه 13-824 ساعت650000 تومان%51398/06/07
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام