لیست کلاسهای آنلاین

کد دوره نام دوره نام استاد لینک ورود به کلاس
۱۰۳

نرم افزار PDMS

استاد آشوری
۲۰۲

HYSYS

استاد سفیری
۲۰۴

اصول طراحی و تهیه Data Sheet تجهیزات فرآیندی

استاد سفیری
۲۰۵

PFD – P&ID

استاد سفیری
۲۰۷

طراحی و سایزینگ شیر های ایمنی و اطمینان و آنالیز شبکه فلر با نرم افزار .Flare Net

استاد سفیری
۳۰۲

طراحی مخازن تحت فشار با PVELite

استاد سلطان ویس
۳۰۳

طراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI

استاد آبادی
۴۰۲

پمپ و کمپرسور

استاد ارکان
۴۰۳

توربین گاز و بخار

استاد ارکان
۵۰۲

طراحی سیستم های HVAC و نقشه خوانی

استاد زوار حسینی
۵۰۴

Carrier

استاد زوار حسینی
 ۵۰۵

Revit Mep

استاد زوار حسینی