لیست کلاسهای آنلاین

کد دوره نام دوره نام استاد لینک ورود به کلاس
۱۰۳

نرم افزار PDMS

استاد آشوری
۲۰۲

HYSYS

استاد سفیری
۲۰۴

اصول طراحی و تهیه Data Sheet تجهیزات فرآیندی

استاد سفیری
۲۰۵

PFD – P&ID

استاد سفیری
۲۰۷

طراحی و سایزینگ شیر های ایمنی و اطمینان و آنالیز شبکه فلر با نرم افزار .Flare Net

استاد سفیری
۲۰۸

دوره آموزش نرم افزار Pipenet

استاد کاویانی
۳۰۲

طراحی مخازن تحت فشار با PVELite

استاد سلطان ویس
۳۰۳

طراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI

استاد آبادی
۴۰۲

پمپ و کمپرسور

استاد ارکان
۴۰۳

توربین گاز و بخار

استاد ارکان
۵۰۲

طراحی سیستم های HVAC و نقشه خوانی

استاد زوار حسینی
۵۰۴

Carrier

استاد زوار حسینی
 ۵۰۵

Revit Mep

استاد زوار حسینی