لیست کلاسهای آنلاین

کد دورهنام دورهنام استادلینک ورود به کلاس
۵۰۲

طراحی سیستم های HVAC و نقشه خوانی

مهندس زوار حسینی
۲۰۴

اصول طراحی و تهیه Data Sheet تجهیزات فرآیندی

مهندس سفیری
۲۰۲

HYSYS

مهندس سفیری
۲۰۵

PFD – P&ID

مهندس سفیری
۲۰۷

طراحی و سایزینگ شیر های ایمنی و اطمینان و آنالیز شبکه فلر با نرم افزار .Flare Net

مهندس سفیری
۵۰۴

Carrier

مهندس زوار حسینی
 ۵۰۵

Revit Mep

مهندس زوار حسینی
۳۰۳

طراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI

مهندس آبادی
۱۰۳

نرم افزار PDMS

مهندس آشوری