قابل ترجمه بودن مدرک یک راه تشخیص مدارک معتبر می باشد

farsi-madrak
latin-madrak