syllabus-baner

آشنایی مدارات فشار ضعیف

شروع دوره: یک روز بعد از ثبت نام

مدت دوره:150 ساعت

مدارها و تجهيزات فشار ضعيف بخش عمدهاي از شبكه هاي برق اعم از صـنعتي و غيـر صـنعتي را شـامل ميشوند. بخش هاي مختلفي از شبكه مانند مـدارات روشـنايي، مـدارات انـدازه گيـري و كنتـرل، مـدارات حفاظتي، مدارات مربوط به تغذيه مصرف كننده هاي فشارضعيف و… همگي در سطح ولتاژهاي كمتر از هزار ولت يعني سطح فشارضعيف مورد استفاده قرار ميگيرند. از ميان اين مدارات، مدارات روشـنايي را شـايد بتوان رايج ترين انواع آنها دانست.

به طور كلي نمي تـوان محـيط صـنعتي اي را تـصور كـرد كـه در آن از تجهيزات روشنايي استفاده نشده باشد. مهم ترين بخش از يك مدار روشنايي، لامپ ها هستند كه در انواع و اندازه هاي مختلف ساخته شده و هر كدام داراي كاربرد و شرايط نصب و بهـره بـرداري مخـتص بـه خـود هستند. از اين رو اولين قدم در شناخت مدارات روشنايي، شناخت انواع لامـپ ها سـت. نحـوه نـصب ايـن لامپ ها، نحوه خاموش و روشن شدن آنها، محل استفاده آنها يعني داخل ساختمان يا محوطـه و… باعـث به وجود آمدن انواع مختلف مدارات روشنايي شده براي پرسنل برق، شـناخت آن هـا ضـروري بـه نظـر ميرسد. در كار با مدارات فشارضعيف، آشنايي با پاره اي از مهارت هاي تجربي و برخـوردار بـودن از برخـي مبـاني علمي ميتواند تأثير بسيار زيادي در افزايش كارايي سيستم و نيز صحت عملكرد شخص داشـته باشـد.

در اين نرم افزار پس از معرفي اجمالي پاره اي از مهمترين انواع لامپ ها بـه بررسـي انـواع مـدارات روشـنايي داخل ساختمان و محوطه پرداخته شده و پس از آن برخي از مسائل مرتبط با مدارات فـشارضعيف مـورد توجه قرار گرفته است.

استاد دوره: اساتید مجرب و برجسته صنعت
مدت برگزاری دوره: 150 دقیقه
زمان برگزاری: مجازی
مخاطبان: کلیه دانشجویان و مهندسین صنایع و مکانیک و کلیه علاقه مندان
عنوان جزئیات ساعت

عناوین سرفصل ها

  • مقدمه
  • انواع لامپ ها ( لامپ های التهابی ، لامپ های تخلیه گازی)
  • تجهیزات ضد انفجار
  • مدارات روشنایی (مدارات روشنایی داخل ساختمان ،مدارات روشنایی محوطه)
  • ابزار ها و اجزاء سیم کشی فشار ضعیف
  • نحوه اتصالات وسربندی فشار ضعیف
  • انواع جعبه اتصالات الکتریکی
  • اندازه گیری مقاومت اتصالات ونحوه تشخیص عیب
  • گلندها ( انواع گلندها ،نحوه اجرای گلندها )
  • خود آزمایی
150 دقیقه
مجموع 150 دقیقه
برچسب ها: