syllabus-baner

نقشه خوانی الکتریکی

شروع دوره: یک روز بعد از ثبت نام

مدت دوره:150 ساعت

مقدمه در يك واحد صنعتي، قبل از اجرا و پس از طراحي، در حين اجرا و پس از آن، اطلاعات بسيار زيادي در اختيار كارفرما قرار ميگيرد كه اين اطلاعات در قالب نقشه ها، متون، جداول و مواردي از اين دست ارائه مي شوند. به اين اطلاعات اسناد و مدارك گفته مي شود. در متون و استاندارد ها معمولا از عنوان Document براي اين منظور استفاده مي شود. طبق استاندارد IEC، به ميزاني از اطلاعات ثابت يا ساختار يافته، كه به عنوان يك رابط بين سيستم و انسان قرار مي گيرد، Document يا سند گفته ميشود.

اسناد و مداركي كه در رابطه با سيستم هاي برق يك مجتمع مورد استفاده قرار مي گيرند، انواع و شكل هاي مختلفي دارند.  اين انواع معمولا به نحوه ارائه اطلاعات در آنها مربوط مي شود. يك نقشه، يك دياگرام ، يك فلوچارت ، يك جدول مي تواند نمونه اي از اين موارد باشد. همچنين محيطي كه اطلاعات در آنها ارائه مي شود نيز ميتواند متفاوت باشد. يك سند مي تواند به شكل يك نقشه چاپ شده روي كاغذ، يك فايل كامپيوتري، يك ميكروفيلم و مواردي از اين دست باشد. براي افرادي كه در مرحله نظارت، اجرا و بهره برداري در يك محيط صنعتي مشغول به كار هستند، آشنايي با انواع اين مدارك و اسناد، آشنايي با نحوه استفاده از آنها و دستيابي به اطلاعات لازم، از اهميت به سزايي برخوردار است. معمولا قواعد، نشانه ها و روشهاي خاصي در ارائه اطلاعات در اسناد به كار گرفته مي شود كه عدم آگاهي از اين موارد مي تواند مانع از استفاده صحيح از اسناد شود.

در اين نرم افزار پس از طبقه بندي انواع اسناد و مدارك مورد استفاده در بخش برق، به معرفي كلي آنها پرداخته شده و نحوه ارائه اطلاعات در هريك شرح داده مي شود. با توجه به اهميت حفظ و نگهداري اسناد، مباحثي نيز راجع به نحوه نگه داي از اسناد ارائه خواهد شد.

استاد دوره: اساتید مجرب و برجسته صنعت
مدت برگزاری دوره: 150 دقیقه
زمان برگزاری: مجازی
مخاطبان: کلیه دانشجویان و مهندسین صنایع و مکانیک و کلیه علاقه مندان
عنوان جزئیات ساعت

عناوین سرفصل ها

  • مقدمه
  • ساختار استاندارد اشیاء
  • ارائه مطالب در اسناد
  • انواع مدارک و اسناد(Diagrams،Drawings،Tables،Charts & Graphs) 
  • انواع مدارک برقی از نظر کاربرد(مدارات فرمان، مدارات قدرت، سیستم زمین، سیستم روشنایی ، سیستم حفاظت کاتدیک)
  • نکهداری انواع مدارک
  • پیوست (ساختار استاندار اشیاء،ارائه مطالب در اسناد، سیستم روشنایی، سیستم حفاظت کاتدیک)
  • خود آزمایی
150 دقیقه
مجموع 150 دقیقه
برچسب ها: