آشنایی با انعطاف پذیری سیستم پایپینگ، مدرس استاد آشوری