آموزش آشنایی با پایپینگ اطراف کنترل ولو و آشنایی با ساپورت های فنری hanger توسط مهندس آشوری