آموزش آشنایی پایپ رک و ارتفاع عبور آن از جاده ،مدرس استاد آشوری