نمونه ای از بلند شدن لوله از روی ساپورت، مدرس استاد آشوری