NACE SP0111-2019

NACE SP0111 2019

استاندارد‌ پوشش های حفاظتی تجهیزات دریایی ویرایش ۲۰۱۹ از انتشارات NACE