تربیت متخصص تجهیزات ثابت

تربیت متخصص تجهیزات ثابت (Tank – ASPEN Bjac , HTRI – PV Elite)

شروع دوره: 1400/06/25

مدت دوره:88 ساعت

این دوره شامل 3 دوره به تفکیک ذیل می باشد:

 • طراحی مخازن تخت فشار با PV Elite
 • طراحی مبدل با ASPEN Bjac , HTRI
 • طراحی مخازن ذخیره با Tank
استاد دوره: توضیحات
مدت برگزاری دوره: 88 ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه 17-13 جمعه 17-9
مخاطبان: کلیه دانشجویان و مهندسین رشته های شیمی و مکانیک و کلیه علاقه مندان
هدف دوره: توضیحات
پیشنیاز دوره: شرکت کنندگان  می بایست با ویندوز آشنایی داشته باشند.
دفعات برگزاری دوره تا به امروز: 73 دوره
عنوان جزئیات ساعت

طراحی مخازن تحت فشار با PVELite

فراگيري تئوري طراحي مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME-SECVIII-DIV1

فراگيري نحوه استفاده از استاندارد ASME-SECVIII-DIV1 در طراحي مخازن تحت فشار

فراگيري نحوه استفاده از نرم‌افزار مهندسي PV Elite

آشنايي با اجزاي مخازن تحت فشار و StandardDrawing مربوط به اين اجزا

آشنايي با نحوه ساخت مخازن تحت فشار و محدوديتهاي ساخت در ايران

معرفی مخازن تحت فشار

 • معرفي انواع استانداردها و موارد کاربرد آنها
 • معرفی المانهاي اصلي و فرعي و Attachment هاي مخازن تحت فشار
 • معرفي انواع پر کاربرد مخازن از ديدگاه فرآيندي
 • معرفي متريالهاي مختلف و نحوه انتخاب آن با توجه به شرايط طراحي
 • معرفي کد WRC 107

طراحی پوسته‌های كروی و استوانه‌ای

 • موارد عمومي‌در طراحي مخازن تحت فشار طبق استاندارد ASME
 • حداقل ضخامت مورد نياز براي پوسته‌ها و كلگيها
 • دماي طراحي
 • فشار طراحي
 • نيروها
 • حداكثر تنش مجاز
 • طراحي پوسته‌ها تحت فشار داخلي
 • تعريف علايم
 • طراحي پوسته‌هاي استوانه‌اي
 • طراحي پوسته‌هاي كروي
 • طراحي مخازن و تيوبهاي تحت فشار خارجي
 • تعريف علايم
 • طراحي پوسته‌هاي استوانه‌اي و تيوبها
 • روشي فرموله براي به دست آوردن فاكتور A
 • طراحي پوسته‌هاي كروي
 • چند نكته در مورد طراحي مخازن، تحت فشار خارجي
32

طراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI

فراگيري تئوري طراحي مبدلهاي حرارتي بر اساس استاندارد TEMA و ASME-UHX

فراگيري نحوه استفاده از استاندارد TEMA و ASME-UHX در طراحي مبدلهاي حرارتي

فراگيري نحوه استفاده از نرم‌افزار مهندسيHTRI-Aspen B-Jac

آشنايي با اجزاي مبدلهاي حرارتي و Standard Drawing مربوط به اين اجزا

آشنايي با نحوه ساخت مبدلهاي حرارتي و محدوديتهاي ساخت در ايران

مروری بر طراحی حرارتی مبدلهای حرارتی

 • مباحث طراحی حرارتی

مروری بر طراحی مكانيكال مبدلهای حرارتی

 • مباحث طراحی مكانيكی

طراحی حرارتی توسط نرم افزار HTRI

 • روش تعريف وروديها در ماژول Input Summary
 • روش تعريف وروديها در ماژول Geometry
 • روش تعريف وروديها در ماژول Shell
 • روش تعريف وروديها در ماژول Tubes
 • روش تعريف وروديها در ماژول Tube Layout
 • روش تعريف وروديها در ماژول Baffles
 • روش تعريف وروديها در ماژول Nozzles
 • روش تعريف وروديها در ماژول Nozzle Location
 • روش تعريف وروديها در ماژول Distributors
 • روش تعريف وروديها در ماژول Impingement
 • روش تعريف وروديها در ماژول Process
 • روش تعريف وروديها در ماژولFouling
 • روش تعريف وروديها در ماژول Hot Fluid Properties
 • روش تعريف وروديها در ماژول  Cold Fluid Properties
 • روش بررسي نتايج در خروجي هاي نرم افزار HTRI
 • روش تصحيح طراحي با توجه به نتايج در خروجي هاي نرم افزار HTRI

طراحی مكانيكی توسط نرم افزار ASPEN B-Jac

 • روش تعريف وروديها در ماژول Problem Definition
 • روش تعريف وروديها در ماژول Front Head
 • روش تعريف وروديها در ماژول Shell
 • روش تعريف وروديها در ماژول Rear Head
 • روش تعريف وروديها در ماژول Shell Cover
 • روش تعريف وروديها در ماژول Body Flanges
 • روش تعريف وروديها در ماژول Tubesheet
 • روش تعريف وروديها در ماژول Expansion Joints
 • روش تعريف وروديها در ماژول Tube/Baffles
 • روش تعريف وروديها در ماژول Tubesheet
 • روش تعريف وروديها در ماژول Nozzle General
 • روش تعريف وروديها در ماژول Materials
 • روش بررسي نتايج در خروجي هاي نرم افزارASPENn B-JacHTRI-
 • روش تصحيح طراحي با توجه به نتايج در خروجي هاي نرم افزار ASPEN B-Jac HTRI

بررسی Data Sheet  ها و نقشه های مختلف مبدل های حرارتی

32

طراحی مخازن ذخیره با TANK

فراگيري تئوري طراحي مخازن ذخيره بر اساس استاندارد API 620/650

فراگيري نحوه استفاده از استاندارد API 620/650

فراگيري نحوه استفاده از نرم‌افزار مهندسي TANK

آشنايي با اجزاي مخازن ذخيره و StandardDrawing مربوط به اين اجزا

عناوین سرفصل ها

 • آشنايي با نحوه ساخت مخازن ذخيره سقف ثابت و سقف شناور
 • محدوده کاري مخازن اتمسفريک
 • آشنايي با بخشهاي مختلف API 650 و معرفی استاندارد API 620
 • ضخامت اوليه مجاز اجزا
 • کاربرد انواع مختلف مخازن
 • شناخت مواد مورد استفاده و طراحي بدنه
 • طراحي کف و ساپورت هاي بدنه
 • طراحي سقف و ساپورت هاي آن
 • آشنايي کلي با ساير اجزاي مخازن، روش انتخاب و طراحي آنها
 • بررسي اثر زلزله و باد
 • ورقهاي Annular
 • ورقهاي Bottom Plate
 • نصب ميز موقت
 • گونيا كردن ورقهاي Shell
 • نورد ورقهاي Shell
 • تست وكيوم
 • Lower Deck
 • جوشكاري Lower Deck
 • عمليات مونتاژ Rim؛ Truss و Compart
 • مونتاژ كورس اول
 • Erection Tools
 • مونتاژ كورس دوم
 • مونتاژ كورس سوم و كورس هاي بالاتر
 • مهاربند Shell
 • تست PT
 • Anchor Bolt
 • آشنایی با نقشه های اجزاء مخزن سقف ثابت
 • آشنایی با نقشه های اجزاء مخزن سقف شناور
24
مجموع 88

در این دوره فایل ها، جزوات، فیلم های آموزشی و سایر موارد آموزشی مورد نیاز این دوره به طور رایگان در اختیار هنرجویان محترم قرار خواهد گرفت، ضمنا در صورت وجود نرم افزار، نرم افزار این دوره آموزشی نیز به طور رایگان در اختیار همه فراگیران قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: